પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

અવનવા સમાચાર
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની નાયબ ચીટનીશ સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત​
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની અધિક મદદનીશ ઇજનેર​(સિવિલ​) સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત​
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની મુખ્ય સેવીકા સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત​
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની સ્ટાફનર્સ સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત​​
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની કમ્પાઉન્ડર સંવર્ગની (વર્ગ​-૩) ખાલી જગ્યાની ભરતીની જાહેરાત
તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ ના બદલી હુકમ તા. ૧૦-૦૪-૧૫
તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વર્ગ-૨ માં પ્રમોશન હુકમ તા. ૧૦-૦૪-૧૫
નાયબ ચીટનીશ તથા વિસ્તરણ અધિકારી વર્ગ-૩ (પંચાયત - તાલુકા પંચાયત) અધિકારીની એપ્રિલ્-૨૦૧૫ માં યોજાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાની આન્સર કી બાબત
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ટ્રાન્સફર ઓર્ડર ૧૧-૦૫-૨૦૧૫
જાહેરાત ક્રમાંક ૬-૨૦૧૩ લેબોરટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગમાં પુન​:પ્રમાણપત્ર ચકાસણી કાર્યક્રમ બાબત​
જાહેરાત ક્રમાંક ૧ થી ૫-૨૦૧૫-૧૬ નો કાર્યક્રમ ની સીધી ભરતીની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તથા નમૂનારૂપ OMR ની નકલ પ્રેકટીસ માટે
વધારે...

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે.
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


વધારે...
હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૨૬
તાલુકા પંચાયતો૨૨૩
ગ્રામ પંચાયતો૧૩,૯૯૬
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા, માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રી શ્રીશ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી

સંદેશ

અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત વિભાગશ્રી પુનમચંદ પરમાર-આઇ.એ.એસ.
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
VIKAS PATH
મહત્વની યોજનાઓ
વધારે...
VIKAS PATH
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
GKM
સંબંધિત વેબસાઈટ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન