પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

અવનવા સમાચાર
ગરીબ કલ્યાણ મેળો - ૨૦૧૪
રાજીવ ગાંધી પંચાયત સશક્તિકરણ અભિયાન યોજના અંતર્ગત જગ્યાઓ ભર​વા બાબત
આરજીપીએસ​એ અંતર્ગત ગાંધીનગર ખાતે કરાર ના ધોરણે ભર​વાની થતી જગ્યાઓ
બીઆરજીએફ યોજના અંતર્ગત રાજ્ય કક્ષાએ ૧૧ માસના કરારના ધોરણે ભર​વાની જગ્યાઓ
ડ્રાફ્ટ નોટિફીકેશન ૦૩-૧૨-૨૦૧૪
આરજીપીએસ​એ અને બીઆરજીએફ યોજના અંતર્ગત અરજી કર​વા અંગે નુ પત્રક
મોરબી જિલ્લા પંચાયત ની રચના
દેવભુમી દ્વારકા જિલ્લા પંચાયત ની રચના
છોટાઉદેપુર જિલ્લા પંચાયત ની રચના
અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયત ની રચના
બોટાદ જિલ્લા પંચાયત ની રચના
મહિસાગર જિલ્લા પંચાયત ની રચના
ગીર સોમનાથ જિલ્લા પંચાયત ની રચના
નવી સાત જિલ્લા પંચાયત કચેરીઓમાં નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઓના ચાર્જ હુકમો
ગ્રામ વિકાસ વિભાગની ગ્રામસભાના આયોજન બાબત
Revised final selection cum recommendation list and posting list for the post of compounder (CL.III)(Advt. NO. 05/2013-14)
જાહેરાત ક્રમાંક ૧- ૨૦૧૩-૧૪- નાયબ ચીટનીશ, ૨-૨૦૧૩-૧૪-અધિક મદદનીશ ઇજનેર​, ૩-૨૦૧૩-૧૪-મુખ્યસેવિકા અને ૪-૨૦૧૩-૧૪- સ્ટાફનર્સ સંવર્ગની આખરી પસંદગી યાદી તારિખ:૧૩-૦૨-૨૦૧૫
વધારે...

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે.
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


વધારે...
હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૨૬
તાલુકા પંચાયતો૨૨૩
ગ્રામ પંચાયતો૧૩,૯૯૬
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા, માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રી શ્રીશ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી

સંદેશ

અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત વિભાગશ્રી પુનમચંદ પરમાર-આઇ.એ.એસ.
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
મહત્વની યોજનાઓ
વધારે...
VIKAS PATH
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
GKM
સંબંધિત વેબસાઈટ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન