પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


અવનવા સમાચાર
પંચાયત પદાધિકારીઓને તાલીમ આપ​વા બાબતની જાહેરાત​
જાહેરાત ક્રમાંક ૧-૨૦૧૫-૧૬ નાયબચીટનીશ સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી.
ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.
Expression of Interest For e GVGS
Date of expression of Interest is extended
જાહેરાત ક્રમાંક:-૫/૨૦૧૫-૧૬ કંપાઉન્ડર સંવર્ગની ફાઇનલ સીલેકશન અને રેકમન્ડેશન લીસ્ટ અંગેની અગત્યની જાહેરાત
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 6/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ તથા ફાઈનલ આન્સર કી માટે અહીં ક્લીક કરો.
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદની જાહેરાત ક્રમાંક-૪/૨૦૧૫-૧૬ સ્ટાફનર્સ સંવર્ગની ફાઇનલ સીલેકશન અને રેકમન્ડેશન લીસ્ટતા. ૮-૨-૨૦૧૬
વધારે...
સંબંધિત વેબસાઈટ
મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે.
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


વધારે...
હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૩૩
તાલુકા પંચાયતો૨૪૯
ગ્રામ પંચાયતો૧૪,૦૧૭
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા, માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રી શ્રી
https://www.facebook.com/jkavadiya, Facebook : External link that opens in a new window
https://twitter.com/jkavadiya, Twitter : External link that opens in a new window
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ (સ્વતંત્ર હવાલો)

સંદેશ

શ્રી રણછોડભાઇ મઇજીભાઇ દેસાઇશ્રી રણછોડભાઇ મઇજીભાઇ દેસાઇ
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના સંસદીય સચિવશ્રી (પંચાયત)
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત વિભાગશ્રી બી. બી. સ્વેન​, આઇ.એ.એસ​.
અગ્ર સચિવ પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
મહત્વની યોજનાઓ
વધારે...
VIKAS PATH
ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરીયા નેટવર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર