પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

અવનવા સમાચાર
ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.
વિવિધ જિલ્લા પંચાયત પસંદગી સમિતિ દ્વારા જુન ૨૦૧૫ માં લેવાયેલ જુનીયર ક્લાર્ક​, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર, ફીમેલ હેલ્થ વર્કર સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની પ્રોવિઝનલ રીકમેન્ડેશન લિસ્ટ, ફાઇનલ આન્સર કી, રીઝલ્ટ તથા ઓ.એમ.આર. શીટ માટે અહિં ક્લિક કરો
વયનિવ્રુત્તિ અંગેની દરખાસ્ત સમયસર મોકલ​વા બાબત​
TDO Transfer Order Date.05/08/2015
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લા દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર-કી
ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, રાજકોટ, જામનગર અને પોરબંદર જિલ્લા દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર-કી
અમરેલી જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
જામનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
પોરબંદર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
રાજકોટ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
સાબરકાંઠા જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી તથા પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
વિવિધ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક (જા.ક્ર. DPSSC/201516/1), તલાટી કમ મંત્રી (જા.ક્ર. DPSSC/201516/2), મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (જા.ક્ર. DPSSC/201516/3) તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (જા.ક્ર. DPSSC/201516/4) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ફાઈનલ સીલેક્શન માટે અહીં ક્લીક કરો.
વધારે...

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે.
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


વધારે...
હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૩૩
તાલુકા પંચાયતો૨૨૩
ગ્રામ પંચાયતો૧૩,૯૯૬
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા, માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રી શ્રીશ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી

સંદેશ

શ્રી રણછોડભાઇ મઇજીભાઇ દેસાઇશ્રી રણછોડભાઇ મઇજીભાઇ દેસાઇ
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના સંસદીય સચિવશ્રી (પંચાયત)
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત વિભાગશ્રી બી. બી. સ્વેન​, આઇ.એ.એસ​.
અગ્ર સચિવ પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
VIKAS PATH
મહત્વની યોજનાઓ
વધારે...
VIKAS PATH
ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરીયા નેટવર્ક
GKM
સંબંધિત વેબસાઈટ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર