પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

અવનવા સમાચાર
ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.
વિવિધ જિલ્લા પંચાયત પસંદગી સમિતિ દ્વારા જુન ૨૦૧૫ માં લેવાયેલ જુનીયર ક્લાર્ક​, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર, ફીમેલ હેલ્થ વર્કર સ્પર્ધાત્મક પરિક્ષાની પ્રોવિઝનલ રીકમેન્ડેશન લિસ્ટ, ફાઇનલ આન્સર કી, રીઝલ્ટ તથા ઓ.એમ.આર. શીટ માટે અહિં ક્લિક કરો
જાહેરાત ક્રમાંક ૬/૨૦૧૩-૧૪ લેબોરેટરી ટેકનીશીયન સંવર્ગના તા ૨૩-૭-૨૦૧૫ ના રોજ જિલ્લા ફાળવણી કાર્યક્રમ રદ કરવા અંગે
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૨-૧૫/૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેરની પ્રોવીઝનલ યાદી
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૨-૧૫/૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેરની ફાઇનલ આન્સરકી
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૫-૧૫/૧૬ કમ્પાઉન્ડર​ની પ્રોવીઝનલ યાદી
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૫-૧૫/૧૬ કમ્પાઉન્ડર​ની ફાઇનલ આન્સરકી
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૪-૧૫/૧૬ સ્ટાફ નર્સની પ્રોવીઝનલ યાદી
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ અમદાવાદ જાહેરાત ક્રમાંક ૪-૧૫/૧૬ સ્ટાફ નર્સની ફાઇનલ આન્સરકી
જાહેરાત ક્રમાંક ૨,૪,૫/૨૦૧૫-૧૬ અનુક્રમે અધિક મદદનીશ ઇજનેર, સ્ટાફ નર્સ અને કમ્પાઉન્ડર સંવર્ગમાં પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગેની જાહેરાત
વયનિવ્રુત્તિ અંગેની દરખાસ્ત સમયસર મોકલ​વા બાબત​
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી-કમ-મંત્રી, મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, અમદાવાદ દ્વારા જૂન-2015માં લેવાયેલ અધિક મદદનીશ ઇજનેર (જા.ક્ર. 2/2015-16), સ્ટાફ નર્સ (જા.ક્ર. 4/2015-16), કમ્પાઉન્ડર (જા.ક્ર. 5/2015-16), મુખ્ય સેવિકા (જા.ક્ર. 3/2015-16) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ તથા ઓ.એમ.આર. શીટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
જાહેરાત ક્રમાંક ૩/૨૦૧૫-૧૬ મુખ્ય સેવિકા સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી
જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક, મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી માટે અહીં ક્લીક કરો. (તલાટી કમ મંત્રી સવંર્ગનું પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે.)
વધારે...

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે.
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


વધારે...
હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૨૬
તાલુકા પંચાયતો૨૨૩
ગ્રામ પંચાયતો૧૩,૯૯૬
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા, માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રી શ્રીશ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી

સંદેશ

અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત વિભાગશ્રી બી. બી. સ્વેન​, આઇ.એ.એસ​.
અગ્ર સચિવ પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
VIKAS PATH
મહત્વની યોજનાઓ
વધારે...
VIKAS PATH
ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરીયા નેટવર્ક
GKM
સંબંધિત વેબસાઈટ
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર