પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


અવનવા સમાચાર
ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.
જાહેરાત ક્રમાંક ૩/૨૦૧૫-૧૬ મુખ્ય સેવિકા સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી
જાહેરાત ક્રમાંક ૧-૨૦૧૫-૧૬ નાયબચીટનીશ સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લા દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર-કી
ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના રીવાઈઝ્ડ પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી, પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ તથા ઓ.એમ​.આર શીટ​માટે અહીં ક્લીક કરો.
તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૫
ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ફાઈનલ સીલેક્શન લીસ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
જાહેરાત ક્રમાંક ર/૨૦૧૫-૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેર સંવર્ગની વધારાની પ્રોવીઝનલ યાદી તા ૧૬-૯-૨૦૧૫
તાલુકા વિકાસ અધિકારી બદલી હુકમ - તા. ૨૧-૦૯-૨૦૧૫
Contractual TDO ORDER Date.21/09/2015
પંચમહાલ​ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક (જા.ક્ર. DPSSC17/201516/3), તલાટી કમ મંત્રી (જા.ક્ર. DPSSC17/201516/3), મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (જા.ક્ર. DPSSC17/201516/3) તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (જા.ક્ર. DPSSC17/201516/3) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
વધારે...
સંબંધિત વેબસાઈટ
મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે.
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


વધારે...
હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૩૩
તાલુકા પંચાયતો૨૪૭
ગ્રામ પંચાયતો૧૩,૯૯૬
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા, માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રી શ્રી
https://www.facebook.com/jkavadiya, Facebook : External link that opens in a new window
https://twitter.com/jkavadiya, Twitter : External link that opens in a new window
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી

સંદેશ

શ્રી રણછોડભાઇ મઇજીભાઇ દેસાઇશ્રી રણછોડભાઇ મઇજીભાઇ દેસાઇ
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના સંસદીય સચિવશ્રી (પંચાયત)
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત વિભાગશ્રી બી. બી. સ્વેન​, આઇ.એ.એસ​.
અગ્ર સચિવ પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
મહત્વની યોજનાઓ
વધારે...
VIKAS PATH
ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરીયા નેટવર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર