પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ


અવનવા સમાચાર
ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.
જાહેરાત ક્રમાંક ૩/૨૦૧૫-૧૬ મુખ્ય સેવિકા સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી
જાહેરાત ક્રમાંક ૧-૨૦૧૫-૧૬ નાયબચીટનીશ સંવર્ગની પ્રોવીઝનલ યાદી.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, ભાવનગર અને અમરેલી જિલ્લા દ્વારા તા. 16/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવીઝનલ આન્સર-કી
ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, દ્વારા તા. 23/08/2015 ના રોજ લેવાયેલ તલાટી કમ મંત્રી સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના રીવાઈઝ્ડ પ્રોવિઝનલ રીકમન્ડેશન લીસ્ટ, ફાઈનલ આન્સર કી, પ્રોવિઝનલ રીઝલ્ટ તથા ઓ.એમ​.આર શીટ​માટે અહીં ક્લીક કરો.
ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ફાઈનલ સીલેક્શન લીસ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
જાહેરાત ક્રમાંક ર/૨૦૧૫-૧૬ અધિક મદદનીશ ઇજનેર સંવર્ગની વધારાની પ્રોવીઝનલ યાદી તા ૧૬-૯-૨૦૧૫
સુરત જીલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા લેવાયેલ જુનિયર ક્લાર્ક, તલાટી કમ મંત્રી, મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર તથા ફિમેલ હેલ્થ વર્કર સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ફાઇનલ સિલેક્શન લિસ્ટ માટે અહીં ક્લીક કરો.
વધારે...

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે.
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


વધારે...
હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૩૩
તાલુકા પંચાયતો૨૪૭
ગ્રામ પંચાયતો૧૩,૯૯૬
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત વિભાગશ્રી બી. બી. સ્વેન​, આઇ.એ.એસ​.
અગ્ર સચિવ પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
 
VIKAS PATH
ગુજરાત સ્ટેટ વાઇડ એરીયા નેટવર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
સંબંધિત વેબસાઈટ
મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન