પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

અવનવા સમાચાર

પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવેલ વિવિધ પરીક્ષાઓની આખરી કરેલ આન્સર કી

ગુજરાત વિકાસ સેવા , વર્ગ-૨ ના અધિકારીઓની ૦૧-૦૧-૨૦૦૭ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૩ની સ્થીતી દર્શાવતી કામચલાઉ પ્રવરતા યાદી

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ,અમદાવાદની જાહેરાત ક્રમાંક ૧ થી ૬/૨૦૧૩-૧૪ અન્વયે જિલ્લા પસંદગી અંગેના સંમિતપત્રક તથા કેટેગરીવાઇઝ ખાલી જગ્યાની વિગત દર્શાવતું પત્રક

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ​ મુખ્ય સેવિકા ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ​ અધિક મદદનીસ ઇજનેર​ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ​ નાયબ ચીટનીશ​​ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ​ સ્ટાફ નર્સ ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

જી.પી.એસ​.એસ​.બી દ્વારા યોજવામાં આવેલ ​કંપાઉન્ડર ની પરીક્ષા ના પ્રોવિઝનલ પરિણામો

વધારે...
ટેન્ડર્સ
હાલ માં કોઈ ટેન્ડર ઉપલબ્ધ નથી.
વધારે..
અરજી માટેનુ માર્ગદર્શન
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
india.gov.in - The National Portal of India
GSWAN
E-Gram Google
Vibrant Gujarat 2015 - The Global Business Hub
સંબંધિત વેબસાઈટ
ઇવેન્ટ કેલેન્ડર
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે.
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૨૬
તાલુકા પંચાયતો૨૨૩
ગ્રામ પંચાયતો૧૩,૯૯૬
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
વધારે...
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલશ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીગુજરાત સરકાર
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા, માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રી શ્રીશ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માન . રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત વિભાગશ્રી પુનમચંદ પરમાર-આઇ.એ.એસ.
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
અગત્‍યના ઓનલાઇન સોફટવેર
મહત્વની યોજનાઓ
વધારે...
મારું ગામ
VIKAS PATH
એડમીન લોગીન
Search your name in the voter’s list