પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ્ય વિકાસ વિભાગ

શ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણીશ્રી વિજયભાઈ આર. રૂપાણી
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રીગુજરાત સરકાર
Shri Jayantibhai Ramjibhai Kavadiya
Facebook
Twitter
શ્રી જયંતીભાઈ રામજીભાઈ કવાડીયા
માનનીય રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ (સ્વતંત્ર હવાલો)

અવનવા સમાચાર
ડીજીટલ લોકર ખોલાવાની કાર્ય​વાહી ચાલુ છે.
Revised Schedule for Expression Of Interest
વધારે...
ગુજરાત ગ્રામ હિસાબી વહીવટ માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
ગુજરાત સંપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે ઓનલાઇન સોફ્ટવેર
સંબંધિત વેબસાઈટ

વિભાગ વિષે

બળવંતરાય મહેતા સમિતિની ભલામણોનાં આધારે રાજયમાં ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી લાગુ પાડવામાં આવેલ હતો. ભારત સરકાર વડે પંચાયતોને વધુ સૌમ્ય બનાવવા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ-૧૯૬૧ ને રદ કરી ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમ - ૧૯૯૩ નો અમલ તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કરવામાં આવેલ છે. પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસને લગતી બાબતો અંગે નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે, અને માર્ગદર્શન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેશો બહાર પાડે છે. આ રીતે પંચાયત, ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ સલાહ, સુચન, દેખરેખ અને નિયંત્રણની કામગીરી કરે છે.

વધારે...

રીપોર્ટ ઇર્ન્ફમેશન


વધારે...
સ્માર્ટ વિલેજ ગુજરાતની માર્ગદર્શિકાસ્માર્ટ વિલેજ ગુજરાત​, ફેસબુક લિંક​
હું આ જીલ્લાનો છું મારે જાણવું છે કે,

જીલ્લો પસંદ કરો

જીલ્લા નો નક્શો

ગુજરાત
જીલ્લા પંચાયતો૩૩
તાલુકા પંચાયતો૨૪૭
ગ્રામ પંચાયતો૧૪,૦૧૭
ગામડાઓ૧૮,૫૮૪
વસ્‍તી૬,૦૩,૮૩,૬૨૮
શ્રી રણછોડભાઇ મઇજીભાઇ દેસાઇશ્રી રણછોડભાઇ મઇજીભાઇ દેસાઇ
માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીના સંસદીય સચિવશ્રી (પંચાયત)
શ્રી રાજ ગોપાલ (આઈ.એ.એસ.)શ્રી રાજ ગોપાલ આઈ.એ.એસ
અગ્ર સચિવશ્રી, પંચાયત ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ​
મહત્વની યોજનાઓ
વધારે...
DigiLocker
e-Gram Vishvagram
મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍વચ્‍છતા મિશન